هیات مدیره

هیات مدیره مبتکر

مهدی مقیمیان

مهدی مقیمیان

مدیر عامل

26-264981_file-anonymous-silhouette-man

مجید پورشاکر

رئیس هیات مدیره

26-264981_file-anonymous-silhouette-man

مهدی حیدری

نائب رئیس هیات مدیره

26-264981_file-anonymous-silhouette-man

علی اعلامی

عضو هیات مدیره

فهرست